Panda

 Početak / Naš vrtić / Program / Panda


Panda - Pripremni predškolski program

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta . To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi . Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni i celodnevni . Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:
• celovitom razvoju deteta
• razvoju sposobnosti
• proširenju iskustva
• bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :
• Podsticanje osamostaljivanja
• Podrška fizičkom razvoju
• Jačanje socio-emocionalne kompetencije
• Podrška saznajnom razvoju
• Negovanje radoznalosti
• Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti

Program se realizuje po “A Modelu” koji predstavlja otvoren sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a ostvaruje se u skladu sa opštim načelima vaspitno-obrazovnog rada dok se specifični zadaci odnose se na važne aspekte pripreme za polazak u školu.

Aspekti razvoja:

Socio-emocionalni razvoj
- razviju poverenje i samopoštovanje
- traže, daju i primaju podršku i pomoć druge dece i odraslih
- formiraju kulturno-higijenske i radne navike
- razvijaju istrajnost u aktivnostima i zadacima
- razvijaju saosećajnost i veštine slušanja
- konstruktivno učestvuju u kooperativnim i takmičarskim igrama
- opažaju i prihvataju sopstvenu i različitost drugih
- neguju i brinu o prirodnoj, fizičkoj i društvenoj sredini

Saznajni razvoj (znanje i razumevanje sveta, govor i komunikacija, početno matematičko obrazovanje)

Fizički razvoj (fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene,…)

Istražajni i estetski razvoj (likovni izraz deteta, muzičko vaspitanje, dramski izraz deteta,…)

Naš vrtić

Naš vrtić je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.


Pročitaj više

Kontakt