Ježići

 Početak / Naš vrtić / Program / Ježići


Ježići - Program nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom od 12-18 meseci

Nega i vaspitno-obrazovni rad sa decom jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu.

Nega podrazumeva preventivno-zdravstvenu zaštitu. Sestre-vaspitači sistematski prate i sagledavaju sve faktore koji utiču na dečije zdravlje. Sva deca koja polaze u vrtić, donose potvrdu od lekara da su zdrava. Zdravstveno stanje se prati svakodnevno. A rast i razvoj se kontrolišu periodično,o čemu se vodi evidencija.

Osnovni cilj vaspitno-obrazovnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo po svom sopstvenom tempu razvoja. Organizacijonim sistemom sadržaja i metoda rada dete će prevoditi iskustva sa praktičnog na saznajni i sticati nova.

Prioritetni zadatak vaspitno-obrazovnog rada jeste podsticanje spontanog izraza i jačanje samopoštovanja i individualizma, pronalaženje svog mesta u odnosu na sebe i druge(interreakcije).

Posebni zadaci se realizuju kroz različite oblasti razvoja:

Fizički razvoj čiji je cilj podsticanje razvoja fine motoričke(dodirivanje, hvatanje, ubacivanje,...) kao i osnovnih složenih motoričkih radnji(ustajanje, nošenje, provlačenje, dodavanje,...), podsticati razvoj spontanih aktivnosti i zadovoljavati prirodne razvojne potrebe deteta za pokretom.
Socijalno-emocionalni razvoj čiji je cilj podsticaj razvoja sposobnosti za neverbalnu komunikaciju sa drugima(osmeh, izraz lica, pokretima tela, plač,...), pružanje pomoći u razvijanju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti, formiranje zadovoljnog i radosnog deteta.
Senzorno-perceptivni razvoj ( razvoj čulne osetljivnosti i opažanja) čiji je cilj podsticanje deteta da uočava razliku na površini predmeta ili igračke preko dodira dlanom, podsticati dete da sluša ritmičke i melodičke sadržaje, neverbalno i verbalno pokazuje i reaguje na njih, usmeravati deta da prepoznaje ukuse preko hrane, da prepoznaje mirise preko hrane, sredstava za negu i nastojati u svim aktivnostima da dete bude aktivni učesnik kao i podržavati podsticaj koji dolazi od deteta.
Intelektualni razvoj čiji je cilj podsticanje i negovanje dečije radoznalosti u odnosu na svet koji ih okružuje, podsticati praktično rešavanje problema u manjim grupama dece, podsticati samostalno i slobodno istraživanje karakteristika različitih materijala i predmeta-njihove upotrebne funkcije, podsticati razvoj perceptivnih i saznajnih sposobnosti deteta kroz igru i različite aktivnosti.
Razvoj govornih sposobnosti(jezičke sposobnosti) čiji je cilj podsticanje neverbalne i verbalne komunikacije dete-odrasli, kao i komunikacija među decom, podsticati dečije spontano izražavanje govorom i aktivnu upotrebu govora kroz zajedničke aktivnosti dece, bogatiti dečiji rečnik putem pričanja kratkih priča, pevanja pesmica, recitovanja stihova,...
Grafičko-likovni razvoj čiji je cilj podsticanje i razvoj što više čulnih iskustava, podsticati senzorno-perceptivni razvoj sa različitim likovnim sredstvima i materijalima primereno njihovim razvojnim mogućnostima( različite vrste papira, obojeno testo,...), podsticati i bogatiti dečiji govor, podsticati razvoj koordinacije oko-ruka i stvarati prijatnu atmosferu.
Muzičko-ritmičke aktivnosti čiji je cilj podsticanje interesovanja za manupulisanje jednostavnim muzičkim instrumentim( pokazivanje zvučnih predmeta i igračaka), buđenje dečijih interesovanja, razvijanje pažnje i podsticanje dečije aktivnosti.(dečijih, motoričkih, intelektualnih) uz prijatnu muziku, razvoj osećaja za ritam i mogućnost pevanja.

Još jedan od zadataka u radu jeste i stalna saradnja sa porodicom(roditeljima) u postupcima i merama zdravstve zaštite i realizaciji vaspitno-obrazovnog rada.

Naš vrtić

Naš vrtić je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.


Pročitaj više

Kontakt